Privacy Statement

Privacy Policy

Silvia de Jonge h.o.d.n. Voetsalon Silvia, Hierna te noemen Voetsalon Silvia, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetsalon Silvia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren.

Als Voetsalon Silvia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Voetsalon Silvia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Goed kunnen afstemmen van een voetbehandeling ivm contra-indicatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetsalon Silvia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Cosmetisch/Medisch; -Voornaam; – E-mailadres; – Tussenvoegsel; – Geslacht; – Achternaam; – Geboortedatum; – Adres, postcode; – Huisarts/behandelend arts; – Woonplaats; – Telefoonnummer vast/mobiel; – Medisch aanvullend;( op verzoek zorgverzekeraar) – Bsn nummer; – Polisnummer; – Verzekeringsmaatschappij;

Aanvullend voor bovenstaande doelstelling(en) kan Voetsalon Silvia de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen voor het uitvoeren van een adequate behandelingen.

– Beroep – Neuropathie – Diabetes – Medicijngebruik – CVA – Reuma – Allergieën – vaatlijden – Oncologie – Ziektebeeld – Kunstprotese – Steunzolen – medische ingreep onderste ledematen – Schoeisel

Uw persoonsgegevens worden door Voetsalon Silvia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 2 jaar na de

laatste behandeling in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Voetsalon Silvia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De toestemming voor de nieuwsbrief is aangevinkt op het toestemmingsformulier

privacy beleid persoonsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetsalon Silvia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Voetsalon Silvia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is en zolang men in het administratieve

systeem van Voetsalon Silvia opgenomen staat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (Wega); – Het verzorgen van de (financiële) administratie; – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voetsalon Silvia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Voetsalon Silvia van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar

aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij laten de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Silvia de Jonge h.o.d.n. Voetsalon Silvia Bogaardslaan 56  7339 AH Ugchelen    06-53684198 info@voetsalon-silvia.nl